Doel van de club

Voor de echte hondenkenners behoren de vier Zwitserse Sennenhondenrassen tot de edelstenen van de hondenfok. De Appenzeller, de Berner en Entlebucher en de Grote Zwitser zijn door hun schoonheid en karakter prachtige familiehonden. Nochtans is de hondenaankoop een zaak van vertrouwen. Wie zich een Sennenhond wil aanschaffen denkt best driemaal na en zal zich best goed informeren over: HET RAS, DE FOKKER, EN VOORAL OVER DE VERENIGING DIE DE BELANGEN VAN DEZE RASSEN BEHARTIGT. De BELGISCHE KLUB VOOR ZWITSERSE SENNENHONDEN (BKZS) is sinds 1979 de enige club die de belangen van de vier rassen in België ter harte neemt. BKZS zet er zich voor in opdat iedere hondenvriend zich een gezonde, karaktervolle Sennenhond zou kunnen aanschaffen. De BELGISCHE KLUB VOOR ZWITSERSE SENNENHONDEN (BKZS) is de enige door de KKUSH (Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus) en de FCI (Federation Cynologique Internationale) erkende vereniging die de belangen van de vier rassen in België vertegenwoordigt. Onze vereniging heeft niet alleen tot doel de liefhebbers van de vier rassen met elkaar in contact te brengen, maar ze verzamelt eveneens zoveel mogelijk informatie om het ras te verbeteren, te beschermen en eveneens te promoten.

 

Voordelen als lid

Het lidmaatschap geeft recht op het driemaandelijks clubblad, met ledennieuws, tentoonstellingsuitslagen, dek- en geboorteberichten, onderzoek op HD, maar ook met artikels over de specifieke voeding, opvoeding, ziektes en verzorging van de Sennenhonden. In onze lezersrubriek kan ieder zijn vreugde, verdriet en grieven kwijt. Ook heeft de vereniging voor de eventuele toekomstige bezitters van een Sennenhond een dienst ter beschikking, "Pupbemiddeling" genoemd, die fokkers en liefhebbers met elkaar in contact brengt.

Regelmatig wordt u op de hoogte gebracht van de activiteiten, zoals de CAC tentoonstellingen, wandelingen, vergaderingen, selectiedagen, jonge hondenbijeenkomsten, enz., waarop u dan ook wordt uitgenodigd.

Wenst u lid te worden van onze club,  vul het aanvraagformulier in.

Lid worden?

vul hier uw aanvraag in

Voorzitter

vacant

Gezocht: kandidaat bestuursleden

Secretaris

Annika Freson

annika@bkzs.net

Als tiener was ik al een grote hondenliefhebber en wist ik al snel welke hond ik later zelf wou hebben: een Appenzeller Sennenhond. Waarom? Ik zocht een kortharige hond die gehoorzaam en gemakkelijk op te voeden was en ook buiten kon verblijven indien nodig. Achteraf gezien bleek ik toch grondig mis te zijn...

In 1996, op mijn 19de vatte ik mijn zoektocht aan en zo kwam ik voor het eerst in contact met de BKZS, enkele maanden later had ik mijn pup gevonden in Duitsland, dankzij de info van de club. Sindsdien ben ik helemaal verkocht aan het ras. Ik ben actief (geweest) met mijn honden in de show, agility, flyball en gehoorzaamheid. Mijn huidige beste vriend "Zico" is ook erkend als dekreu.

In de vrije tijd die me nog rest ben ik ook actief als fotografe en webdesigner. Sinds 2018 maak ik deel uit van het bestuur van de BKZS en beheer ik hun website.

Penningmeester

Gust Casteels

gust@bkzs.net

Je kan me in de kynologie terugvinden onder mijn officiële naam "Eustachius Casteels", maar iedereen noemt me Gust. Ik woon met mijn echtgenote Anita in Bonheiden, samen met onze Grote Zwitserse Sennenhonden. We hebben met onze honden gedurende vele jaren binnenlandse en buitenlandse tentoonstellingen met succes bezocht. Na vele Best of Breeds en Best in Shows op menige nationale en internationale clubwedstrijden, ben ik na het volgen van de nodige cursussen geslaagd in de examens voor FCI-keurmeester voor de Grote Zwitser. Het is de bedoeling dat de overige Sennenrassen spoedig volgen. Als bestuurslid van BKZS ben ik verantwoordelijk voor de ledenadministratie en neem ik ook de taak van penningmeester op.

Wij zijn ook de eigenaars van recreatie "de Hellewel" in Bonheiden. Hier vinden sinds een vijftal jaren voor verschillende Belgische rasclubs, waaronder BKZS, hun rasspeciales plaats. Tevens wordt daar ook wekelijks met succes getraind door de leden van de showtrainingsclub Ring 13.

PR & pupinfo

Vacant

Gezocht: kandidaat bestuursleden

Pupinfo

Albertine Peutz

albertine@bkzs.net

volgt snel

Redactie

Nathalie Goovaerts

nathalie@bkzs.net

Ik ben Nathalie en woon in Hombeek. Hoofdverpleegkundige en mama van drie zonen. De hondenmicrobe is bij mij begonnen met een Beagle toen ik 12 jaar was. Een hond met een hele gebruiksaanwijzing. In het gezin bleek een Berner Sennenhond de ideale metgezel. Van één Berner kwamen er dan twee, … Momenteel heb ik twee Berner Sennenhonden en 1 Border Collie. Mijn honden maken de familie compleet. En ik ben heel blij te zien dat die passie voor honden ook bij mijn kinderen zichtbaar is. Omwille van mijn professionele (werkweekends) en privé leven (3 jonge kids, die hockey spelen en wedstrijd in het weekend hebben), is het voor mij niet steeds makkelijk om zichtbaar aanwezig te zijn in de organisatie en activiteiten van de rasclub. Maar toch zet ik me graag in voor de BKZS. Ik heb de voorbije jaren een grote liefde voor dan voornamelijk de Berner Sennenhonden gekregen, maar ook de kortharige varianten weet ik enorm te appreciëren. Ik hoop met mijn inzet en motivatie de club mee te kunnen ondersteunen zodat we het fokken van gezonde en evenwichtige Sennenhonden kunnen realiseren bij onze leden.

Redactiemedewerker

Wim Debets

wim@bkzs.net

Ik woon met mijn vrouw Nicole en onze zonen Theo en Tom in de Ardennen, aan de rand van een klein dorpje ten zuiden van Bastenaken. Hier hebben wij volop de ruimte voor onze liefhebberijen: paarden en Grote Zwitserse Sennenhonden. We hebben Grote Zwitsers sinds 2002, en sinds de aanvraag onze kennelnaam in 2005 fokken wij regelmatig een nestje. Ook nemen wij graag deel aan tentoonstellingen in België en de omliggende landen.

Voor zover mijn drukke werkkring en mijn afgelegen woonplaats het toelaten, doe  ik mee aan de activiteiten van de club en draag ik mijn steentje bij aan het clubblad. Daarbij wil ik er voor zorgen dat ook de leden van beneden de taalgrens zich volop bij de vereniging betrokken voelen.

De ondergetekenden:

1.Mariette Dehaen-Van Assche Turkeyestraat 17 1551 Gooik
2.Ludo Delfosse Verdaelstraat 61 3454 Geetbets-Grazen
3.Nelly Mast-Gelders Bresserdijk 25 2400 Mol
4.Renéé Nysen-Boons Tolbareel 97 2130 Brasschaat
5.Maurice Vandevenne Broekstraat 1 3512 Stevoort
6.Charles Vleminckx Emmalei 12 2130 Brasschaat
7.Pieter Wijters Kapelsesteenweg 224 2130 Brasschaat

allen van Belgische Nationaliteit, hebben besloten onder hen en de personen welke zich later als lid zullen aansluiten een kynologische vereniging op te richten, waarvan de statuten als volgt zijn vastgesteld.

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam "Belgische Klub voor Zwitserse Sennenhonden" afgekort tot "B.K.Z.S. en is het overkoepelend orgaan van de autonoom werkende variëteiten klubs. Ze is gevestigd te 1551 Gooik - Turkeyestraat 17.

Artikel 2.
De vereniging is aangesloten bij de Kynologische Unie Sint Hubertus (K.U.S.H.) waarvan zij de herzieningsovereenkomst van het traktaat van 6 januari 1906 erkent. Zij aanvaardt de reglementen invoege en die welke in het vervolg vast te stellen zijn en verplicht zich hieraan te gehoorzamen.

Artikel 3.
Het doel van de vereniging is liefhebbers en fokkers van Zwitserse sennenhonden nader tot elkaar te brengen en de liefhebberij voor dit ras in België te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken, ondermeer door: a) haar leden deskundig voor te lichten bij aankoop, import, dekking en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij van de Zwitserse Sennenhond betreft b) het houden van vergaderingen en lezingen. c) het geven van kursussen op kynologisch gebied. d) het bevorderen van de opvoeding en ontwikkeling van de Zwitserse Sennenhond in het algemeen. e) het inrichten en steunen van clubmatchen en tentoonstellingen. f) alle wettige middelen aan te wenden die aan het doel bevordelijk zijn, mits niet in strijd met de standregelen en bijzondere reglementen der K.U.S.H.

Artikel 4.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5.
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar mag niet minder bedragen dan drie.

Artikel 6.
De vereniging bestaat uit ereleden, steunende leden en aktieve leden. Ereleden worden benoemd op een algemene vergadering: zij zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage en zij hebben geen stemrecht. Steunende leden zijn diegenen die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage hoger dan het bedrag van het lidmaatschap. Steunende leden hebben geen stemrecht. Als aktieve leden van de vereniging kunnen aangenomen worden zij die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Zij mogen evenwel geen deel uitmaken van verenigingen op kynologisch gebied niet aangesloten bij de K.U.S.H. of van buitenlandse verenigingen op kynologisch gebied niet aangesloten bij het besturend orgaan erkend door het F.C.I.

Artikel 7.
Zij die wensen lid te worden brengen daarvan het secretariaat der vereniging in kennis onder opgave van naam, voornaam, geboortedatum en volledig adres. De lijst der kandidaat leden wordt zo spoedig mogelijk via het clubnieuws bekend gemaakt. Eventuele bezwaren worden onderzocht door de beheerraad. Bij het weigeren van een kandidaat is de beheerraad niet gehouden hiervan de reden op te geven.

Artikel 8.
Het lidmaatschap eindigt door overlijden, schriftelijke ontslagname, wanbetaling, bewuste handelingen strijdig met de statuten en uitsluiting.

Artikel 9.
De maximum jaarlijkse bijdrage bedraagt 30,00 EUR.

Artikel 10.
Strafbepalingen mogen door de beheerraad uitgesproken worden. De beheerraad mag echter geen strafbepaling uitspreken zonder dat de belanghebbende werd uitgenodigd zich te verdedigen. Elk lid, door een strafbepaling getroffen waarvan de uitwerking zich beperkt tot de kring van de vereniging, heeft het recht indien hij meent dat de beslissing tegen hem genomen de standregelen niet eerbiedigt in hoger beroep te gaan bij de kynologische raad. Dit beroep is in elk geval ontvankelijk, indien de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.U.S.H. aanvraagt. De persoon door de strafbepaling getroffen zal hiervan per aangetekend schrijven worden verwittigd en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis worden gesteld.

Artikel 11.
De Jaarlijkse statutaire algemene vergadering wordt door de beheerraad bijeengeroepen in de loop van de maand maart, op een plaats door de beheerraad te bepalen. De eerste algemene statutaire algemene vergadering zal plaats hebben in de maand maart 1981. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen belegd worden zo dikwijls de beheerraad dit nodig acht of wanneer één vijfde van het aantal leden daartoe een met reden omkleed verzoek doet. In dit laatste geval schrijft de beheerraad een buitengewone algemene vergadering voor, binnen de maand volgend op het verzoek. Tenminste acht dagen van te voren stelt de beheerraad de leden in kennis van de dagorde van de te houden algemene vergadering.

Artikel 12.
De leden zullen zich op de algemene vergadering mogen laten vertegenwoordigen door een ander lid voorzien van een geschreven volmacht. Niemand mag meer dan één lid vertegenwoordigen

Artikel 13.
De beheerraad is verantwoording verschuldigd op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering. De algemene vergadering geeft ontlasting aan de beheerders. De besluiten van de algemene vergadering worden via het clubnieuws aan de leden en derden medegedeeld.

Artikel 14.
De beheerraad van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. De raad kiest uit haar leden een voorzitter, ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Elke variëteit dient in het bestuur vertegenwoordigd te zijn. Als dusdanig worden voor het eerst aangesteld: als voorzitter : Renée Nysen-Boons als ondervoorzitter : Maurice Vandevenne als secretaris : Mariette Dehaen-Van Assche als 2de secretaresse : Nelly Mast-Gelders als raadsleden : Ludo Delfosse Pieter Wijters Om de twee jaar zijn 2 beheerdersfukties vacant, volgorde bepaald volgens huish. reglement. Uittredende beheerders zijn herkiesbaar in een volgorde bepaald bij huishoudelijk reglement. Nieuwe kandidaat-beheerders richten hun kandidatuur aan het secretariaat. Minderjarige beheerders worden niet toegelaten.

Artikel 15.
Het verenigingsjaar gaat in op 14/10/1979. Het eerste verenigingsjaar loopt van 14/10/1979 tot 31/12/1980. Het eerste boekjaar van de vereniging loopt eveneens van 14/10/1979 tot 31/12/1980. Voor handelingen waarvan de waarde de drieduizend frank overschrijdt is de vereniging ten aanzien van derden slechts gebonden door de handtekening van de penningmeester en een bestuurslid.

Artikel 16.
Bij ontbinding worden de bezittingen alsdan bij een gewone meerderheid van stemmen, aan een andere Belgische kynologische vereniging aangeboden. Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de stichtingsvergadering van 14 oktober 1979 en getekend.

Mariette Dehaen - Van Assche Ludo Delfosse Nely Mast - Gelders Renée Nysen - Boons Marice Vandevenne Charles Vleminckx Pieter Wijters